Algemene voorwaarden cursus

Algemeen

 1. Bij inschrijving verklaart u zich akkoord met de Algemene Voorwaarden.
 2. Zodra de inschrijving is verwerkt, is een overeenkomst met Kijk op Kunst tot stand gekomen.
 3. Deze overeenkomst heeft betrekking op de op het aanmeldingsformulier of op de site vermelde activiteit(en).
 4. De onderhavige Algemene Voorwaarden maken deel uit van die overeenkomst.
 5. In alle gevallen waarin de Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist de directie.
 6. Tijdens alle activiteiten uitgaande van Kijk op Kunst, zowel direct als indirect, is de deelnemer aansprakelijk voor door hem of haar toegebrachte schade aan goederen, eigendommen en gebouwen van zowel Kijk op Kunst als van derden, alsook aan personen; ook indien er geen sprake is van opzet. 
 7. Kijk op Kunst is niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen en geld of schade aan personen, door welke oorzaak ook, tijdens de van haar, direct of indirect, uitgaande activiteiten of verzending.
 8. Producten van Kijk op Kunst, de powerpoint en syllabus, mogen niet worden verspreid onder mensen die niet deelnemen aan de cursus. 
 9.  Naam en mailadres worden bewaard in het systeem van Kijk op Kunst, na afloop van de cursus worden deze weer verwijderd. Deze worden enkel gebruikt voor het verspreiden van informatie over de cursus.
 10. Indien de docent ziek is of door andere omstandigheden niet in staat is les te geven, zal worden gezocht naar een passende oplossing. In de meeste gevallen betreft dit het doorschuiven van het lesprogramma, waardoor de cursus een week langer zal duren.

Inschrijven

 1. Een inschrijving geschiedt voor de volledige activiteit en is bindend.
 2. Alle inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
 3. De activiteiten gaan alleen door bij voldoende deelnemers, zulks ter beoordeling van Kijk op Kunst.
 4. Voor alle activiteiten geldt: vol is vol.
 5. Als een activiteit is volgeboekt kunt u zich op de wachtlijst plaatsen, hierbij hoeft u nog niet het inschrijfgeld te betalen.
 6. Komt er voor desbetreffende activiteit een plaats vrij, of wordt er een extra activiteit georganiseerd, dan nemen wij contact met u op.
 7. Plaatsing op een wachtlijst voor een college betekent niet dat u automatisch bent ingeschreven voor hetzelfde college in het volgende seizoen. U dient zich in het nieuwe seizoen opnieuw voor het college aan te melden.
 8. Als u zich heeft ingeschreven voor een activiteit ontvangt u een bewijs van deelname, welke geldig is voor de duur van de desbetreffende activiteit.
 9. Excursies die onderdeel zijn van een collegereeks worden tijdens de collegereeks door de docent gepland, in overleg met de cursisten. Het missen van deze excursie door welke reden dan ook leidt in beginsel niet tot restitutie van het collegegeld.
 10. Doorgaans wordt rekening gehouden bij de collegereeksen met de – door de Rijksoverheid geadviseerde – vakantieperiodes. Indien een activiteit desondanks plaatsvindt in de – door de Rijksoverheid geadviseerde – vakantieperiodes, geeft dit geen recht tot (gedeeltelijke) restitutie. 

Betalen

 1. Betaling bij Kijk op Kunst geschiedt door middel van een factuur.
 2. Deze factuur dient binnen 14 dagen betaald te worden.
 3. Bij blijvende niet (of niet volledige) nakoming van de betalingsverplichting, wordt de eerder genoemde overeenkomst ontbonden met instandhouding van de betalingsverplichting van de deelnemer.
 4. Bij blijvende niet (of niet volledige) nakoming van de betalingsverplichting worden de aanmaningskosten, alsmede alle kosten voor incasso en rechtsgang, op de deelnemer verhaald.

Verzuim en tussentijds beëindigen

 1. Het verzuim van lessen, studiedagen, lezingen of excursies geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het betaalde inschrijfgeld.
 2. Het tussentijds door de deelnemer beëindigen van een college leidt in beginsel niet tot restitutie van het collegegeld.
 3. Het door de deelnemer beëindigen van een college geeft geen recht op het aanhouden van een tegoed of de mogelijkheid tot het volgen van het college op een later tijdstip of in een ander seizoen.

Annuleren

 1. Inschrijvingen voor collegereeksen kunnen worden geannuleerd tot drie weken voor de aanvang van de desbetreffende reeks.
 2. Annuleren is uitsluitend schriftelijk of per email mogelijk.
 3. De annuleringskosten bedragen €20,- per persoon en per geannuleerde collegereeks.
 4. Bij annulering tot drie weken voor aanvang van het college, wordt het reeds betaalde inschrijfgeld gerestitueerd onder aftrek van annuleringskosten en eventuele administratie- en portokosten.